Què fem

El 90% de la recerca biomèdica requereix l’ús de mostres biològiques humanes i dades clíniques associades, per tant, sense els donants no es podrien buscar nous tractaments contra el càncer i altres malalties majoritàries i minoritàries.

Si vols col·laborar com a donant i contribuir que futurs pacients es beneficiïn dels avenços de la medicina, la Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya (XBTC) t’ofereix tota la informació que necessites saber.

Què és un banc de tumors?

XBTC - Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

Els bancs de tumors guarden mostres de teixits tumorals i dades associades de pacients afectats de càncer i altres malalties per donar suport a la recerca biomèdica. Cada banc de tumors forma part del biobanc d’un hospital, públic o privat, i actua sense ànim de lucre. La seva funció és fer de pont entre els donants i els investigadors i investigadores, vetllar pel desig dels donants i protegir legalment tot el procés.

Els bancs de tumors gestionen des de la recollida de les mostres i dades clíniques dels donants fins al processament, l’emmagatzematge i la cessió d’aquestes mostres a projectes científics de màxim interès, sempre sota la supervisió d’un comitè científic i un comitè d’ètica.

Per què s'utilitzen les mostres?

XBTC - Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

Disposar de mostres i dades associades de pacients amb càncer o altres malalties permet estudiar amb més profunditat aquestes patologies, entendre els motius pels quals es produeixen i facilitar el desenvolupament de tractaments per prevenir-les o curar-les.

 

 

 

Com s'obtenen les mostres?

XBTC - Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

Les mostres provenen de proves diagnòstiques a les quals són sotmesos els pacients en un hospital de l’XBTC i, un cop utilitzades amb finalitat assistencial, en queda un excedent. Algunes vegades, també es pot demanar una donació addicional d’un tub de sang quan s’està extraient dins del procés assistencial. D’aquesta manera, l’obtenció de la mostra no causa molèsties addicionals als donants.

Aquestes mostres poden ser sòlides (provinents de teixit) o líquides (provinents de la sang i els seus derivats). En alguns casos especials, si el projecte ho requereix, es poden demanar específicament altres tipus de mostres, com per exemple, saliva, orina, semen o femta.

L’XBTC compta amb col·leccions de mostres de pacients principalment amb malalties oncològiques, però els biobancs integrants de la xarxa també treballen emmagatzemant mostres de malalties neurodegeneratives, metabòliques, pediàtriques, entre d’altres.

Com intervé l'XBTC?

XBTC - Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

El 2007 es va crear l’XBTC, que està formada pels bancs de tumors d’onze hospitals de referència catalans. L’XBTC rep finançament del Pla director d’oncologia de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

L’objectiu de l’XBTC és posar a disposició de la comunitat científica una gran col·lecció de mostres biològiques humanes i dades associades, amb representativitat de totes les patologies tumorals.

Qualsevol projecte de recerca d’arreu del món es pot beneficiar de l’ús d’aquestes mostres i dades associades. L’únic requisit és que el projecte hagi estat aprovat per un comitè ètic i que els investigadors i les investigadores facin la sol·licitud a l’XBTC explicant per què les necessiten. Aquesta sol·licitud serà avaluada pels comitès ètic i científic adscrits a cada biobanc de la xarxa.

Control de qualitat

XBTC - Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

Les mostres biològiques es guarden amb les condicions adequades per garantir la traçabilitat, la qualitat i la seguretat durant anys: a temperatura ambient, ultracongeladors de -80ºC o tancs de nitrogen líquid de -196ºC, tots localitzats en espais d’accés restringit a personal autoritzat. Els equips compten amb sistemes de control de temperatura supervisats per personal de guàrdia 24 hores cada dia de la setmana.

Es treballa seguint un Sistema de Gestió de Qualitat sota la norma ISO 9001:2015 i mitjançant auditories anuals internes i externes.

Protecció de dades

Les dades personals obtingudes en la donació seran tractades i emmagatzemades complint en tot moment la confidencialitat i d’acord amb la legislació vigent.

La recerca es du a terme amb mostres biològiques, però moltes vegades també és imprescindible poder analitzar la informació clínica associada a la mostra. És per això que s’informa als donants de la necessitat de disposar de dades de la seva malaltia, que es codificaran i es tractaran de forma confidencial.