Mostres

La Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya (XBTC) disposa d’una gran varietat de mostres de diferents patologies, principalment de pacients amb càncer. Molts dels bancs de tumors de l’XBTC també tenen accés a les mostres emmagatzemades dins l’arxiu d’anatomia patològica del seu hospital, és a dir, poden gestionar l’accés a gairebé totes les mostres d’excedents assistencials guardades a l’hospital.

XBTC - Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

Mostres de teixit

Parafinat, congelat en OCT o flash-frozen, en fresc i matrius (microarrays)

XBTC - Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

Mostres de sang i derivats hemàtics

Normalment es fan processaments normalitzats de les mostres de sang per aïllar derivats hemàtics, principalment, sèrum, plasma o àcids nucleics. Durant el processat inicial es generen alíquotes de la mostra mare per tenir disponibles diferents vials que s’emmagatzemen a -80ºC o en nitrogen líquid i mantenir una traçabilitat de la qualitat de la mostra i el control de la temperatura en tot moment.

XBTC - Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

Recollides prospectives i altres

L'XBTC treballa juntament amb els hospitals d’on s’extreuen les mostres i, per tant, hi ha la possibilitat d’organitzar recollides prospectives en els formats anteriorment esmentats o d’altres que interessin per a un projecte de recerca. Per exemple, al llarg dels anys s’han organitzat recollides de saliva, orina, semen, femta, etc. i el romanent de la mostra ha quedat guardat al biobanc per al seu ús.

En alguns casos, les mostres d’un mateix donant poden anar aparellades amb conjunts personalitzats: mostres de teixit aparellades de tumor, metàstasis i/o teixit normal adjacent a tumor, i mostres de teixit aparellades amb mostra fluida.

Les dades clíniques bàsiques associades a les mostres són: sexe, edat i diagnòstic histopatològic. L’accés a altres dades (tractaments, seguiment, cirurgies, etc.) es pot sol·licitar i es tramitarà d’acord a les possibilitats de cada node.