Avís legal

Aquest avís legal regula la navegació i l’ús del web www.xbtc.cat (“web”) de la Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya (XBTC).

El responsable del web de l’XBTC és el seu node coordinador: Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (FRCB-IDIBAPS), amb CIF G59319681, i domicili al carrer Rosselló, 149-153 de Barcelona. Pots contactar amb nosaltres mitjançant aquest formulari.

A través d’aquest web podràs accedir a informació institucional i serveis de l’XBTC, així com dels hospitals que en formen part.

La utilització del web és conforme a la llei, al present avís legal i a les condicions particulars que li puguin ser d’aplicació. En cas d’incompliment per part de l’usuari, l’XBTC es reserva l’exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l’accés al web.

L’accés a aquest web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’ús que es detallen a continuació:

  • Els continguts d’aquest web estan protegits per drets d’autor.
  • Els logotips, marques o dissenys són propietat de l’XBTC o de tercers que li hagin autoritzat el seu ús i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola.
  • Queda prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l’adreça web d’origen) o qualsevol altra pràctica que indueixi a error sobre l’origen dels continguts.
  • L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport amb l’XBTC. En particular, no és permetrà la realització d’un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’XBTC.
  • Queden prohibits els enllaços des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes o que ofereixin informació falsa sobre l’XBTC o qualsevol dels hospitals que en formen part.
  • L’XBTC revisa i actualitza la informació continguda en aquest web periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no es responsabilitza dels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquest web.
  • L’accés al web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels mitjans idonis per evitar qualsevol dany o virus. Igualment, l’usuari es compromet a evitar tota conducta que pugui danyar, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar o perjudicar, de qualsevol forma, el web i el seu ús.

El present web queda sotmès al que estableix la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest web.