Què fem

La Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya (XBTC) ofereix mostres biològiques tumorals i serveis de suport científic, tècnic i metodològic als investigadors i investigadores d’entitats públiques i de la indústria biomèdica i de la salut, tant d’àmbit nacional com internacional, per tal de donar resposta a les necessitats dels seus projectes de recerca.

L’XBTC té implantat un Sistema de Gestió de Qualitat sota la norma ISO 9001:2015 i du a terme controls de qualitat anuals: des de 2014, més del 75% de les mostres congelades presenten un RIN superior a 6.

Cessions de mostres

XBTC - Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

L’XBTC gestiona de forma integral les mostres biològiques tumorals i dades associades d’onze hospitals catalans i garanteix la seva traçabilitat i qualitat. Per aquesta finalitat, es treballa estretament amb els comitès científic i d’ètica dels centres per tal que la cessió de les mostres i dades associades es realitzi sempre àgilment seguint els criteris de viabilitat científica i el reglament establert per les lleis espanyoles i europees.

Requisits per sol·licitar mostres:

XBTC - Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

Serveis tècnics

 • Recepció, tramitació i comunicació de les sol·licituds de mostres
 • Suport en l’elaboració de la documentació ètica-legal
 • Preparació i enviament de les mostres i dades associades

Suport en la cerca de mostres a altres biobancs

Assessorament tècnic, científic i ètic-legal

 • Recollides multicèntriques
 • Col·leccions d’assajos clínics
 • Registres a l’Institut de Salut Carlos III
 • Aïllament i processament de sèrum, plasma, buffy-coat, femta, orina i altres fluids biològics
 • Aïllament de PBMCs
 • Processament de teixits congelats i en parafina
 • Seccions en portaobjectes i en tub de mostres en parafina i congelat
 • Tissue MicroArrays (TMA)
 • Tècnica d’hibridació fluorescent in situ (FISH)
 • Immunohistoquímica
 • Tincions histològiques
 • Microdissecció làser
 • Extracció d’àcids nucleics a partir de mostra fluida i sòlida
 • Quantificació d’àcids nucleics i controls de qualitat
 • Amplificació de DNA genòmic

Microscòpia òptica i de fluorescència

Codificació, etiquetatge i transport de mostres

 • Servei de custòdia a temperatura ambient, 4ºC, -20ºC, -80ºC i -196ºC
 • Monitorització dels equips de fred a temps real i elaboració de registres històrics de control de temperatura